Noenmaprng,Phitsanulok
Get Adobe Flash player
ผู้สนับสนุน

bn1

เนินมะปราง จ.พิษณุโลก อำเภอเล็กๆ ที่โอบอุ้มความสุขขนาดใหญ่เอาไว้

ท่องเที่ยวแบบ S l o w L i f e ค ว า ม สุ ข ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ ตั ว เ ร า ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

อยากให้ลองมาสัมผัสสักครั้งกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงดงามที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้จัก

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเนินมะปราง

อำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด เลย มหาสารคาม เพชรบูรณ์ เป็นต้น จึงทำให้มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย จากสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าปลุกระดมมวลชนทำการแทรกซึมบ่อนทำลาย และซุ่มโจมตีสถานที่ราชการอยู่เนืองๆ ทางราชการจึงได้แยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังทองตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๙ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเนินมะปรางเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ อำเภอเนินมะปรางมีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๐๒๙.๕๕ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวังทรายพูนและอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาค้อ และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอสากเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบชายเขา ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งในฤดูแล้งมักจะเกิดการขาดแคลน้ำในการอุปโภคบริโภค เป็นพื้นที่ราบชายเขา ร้อยละ ๕๕.๒๓ และเป็นพื้นที่ภูเขา ร้อยละ ๔๔.๗๗ ตารางกิโลเมตร

ประชากร
จำนวน ๖๒,๙๕๔ คน

ลักษณะการปกครอง

แบ่งการปกครองเป็นเทศบาลตำบล ๓ แห่งได้แก่

๑.เทศบาลตำบลเนินมะปราง

๒.เทศบาลตำบลไทรย้อย

๓.เทศบาลตำบลบ้านมุง

แบ่งการปกครองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ แห่งได้แก่

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

๓.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง

๕.องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

 เนินมะปราง,อำเภอเนินมะปราง,จังหวัดพิษณุโลก

Comments

comments

เพจ ที่นี่อำเภอเนินมะปราง กลุ่มคนรักเนินมะปราง เนินมะปราง,อำเภอเนินมะปราง,จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเนินมะปราง ตั้งอยู่หน้าเทศบาล ตำบลเนินมะปราง ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร.085-400-1727 ยินดีให้บริการครับ
จำนวนผู้เข้าชม